Đây là Grub4dos. phải nói một điều rằng đây là công cụ cực kỳ mạnh cho việc điều hướng và thiết lập nạp các đặc tính boot theo các menu lựa chọn trên các thiết bị
- Hard disk,
- USB
- CD/DVD
- Đĩa mềm: Floppy Disk .
Công cụ vừa dễ sử dụng lại vừa khó. Nó hỗ trợ boot :
- Boot với ổ cứng khởi động MBR (Master Boot Record)
- Boot từ một phân vùng cụ thể
- Tải DOS 6.22/7.x/8.0 (đọc Windows 9x/Me) với tải (io.sys)
- Tải FREEDOS loader (kernel.sys)
- Tải phần khởi động Windows NT/2000/XP - (ntldr)
- Tải Windows Vista/Windows 7 -(bootmgr)
- Tải Linux kernel
- Hỗ trợ tải nhiều file hệ thống khác: BIN, IMG,ISO...
Và nhiều thứ khác....Nhưng chúng ta quan tâm những điều đó là đủ rồi
$ Công cụ sử dụng trên hệ thống có khả năng bootable MBR. và điều khiển bởi hệ thống file chính và cần thiết:
- grldr
- grub.exe ( Nếu bạn muốn sử dụng Grub4dos từ gơ lệnh trong Grub command)
- menu.lst ( File chứa mă lệnh gọi)
- grldr.mbr ( File hỗ trợ sử dụng cho hệ thống loader với file bootmgr ( VISTA/Server2008/7)

Bạn tải các file đó tại đây:
Code:
http://sarovar.org/frs/download.php/1256/grub4dos-0.4.4.zip

Trong file grub4dos-0.4.4.zip tải về bạn giải nén nó ra và quan tâm tới 4 file chính trên thôi. một số file hỗ trợ và hướng dẫn khác.
Bắt đầu đi vào các vấn đề chính hướng các bạn sử dụng:
A. Cài đặt và tải:
1. Trên ổ cứng:
- Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tải luôn và sử dụng nó thông qua hệ điều hành đang có với phần ổ cứng đă khởi động mà không đi sâu cho việc khởi động bằng từng các câu lệnh cơ bản cho việc cài đặt của nó.
- Bạn sẽ phải xác định ổ đĩa nào, phân vùng nào chưa thành phần khởi động chính cho nó.
+ Với Windows 98/ME: ổ chứa file io.sys
+
Với Windows NT/2K/XP: Ổ chứa file ntldr
+ Với Windows Vista/Windows 7: bootmgr
+ Linux: initrd /initrd.gz
Bạn sẽ copy các hệ thống 4 file trên vào các ổ cứng/phân vùng đó: Với hệ thống 98/me/NT/2K/XP bạn có thể không cần copy file hỗ trợ grldr.mbr
- Cấu h́nh khởi động với NT/2K/XP: Bạn sửa file Boot.ini với nội dung sau:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
C:\grldr="Grub4Dos"

Bạn thấy tôi đă thêm code : C:\grldr="Grub4Dos" vào file boot.ini và kết quả được:

- Với hệ thống Windows Vista/2008/7 Sau khi copy hệ thống khởi động lại là bạn đă có menu boot Grub luôn. Tuy nhiên bạn chưa biết cách sửa tiêu đề khởi động từ GRUB thế nào.Bạn sẽ tiến hành sửa nó như sau:
Mở CMD với quyền administrator lên và copy đoạn code sau vào CMD command:
BCDEDIT.EXE /store %STORE% /create /d "Start GRUB4DOS" /application bootsector
ở đây tôi đă dùng lệnh đổi thành menu Start GRUB4DOS
--> OK tôi đă hướng dẫn các bạn cấu h́nh cơ bản trên ổ cứng MBR rồi ( các hệ thống Windows khác bạn cũng copy hệ thống file trên vào nó và chuyển sang bước cấu h́nh Menu Lệnh cho file Menu.lst
ở Phần B sắp tới
2. Trên USB:
-
Đầu tiên bạn copy 4 file trên vào USB của bạn
- Tải công cụ tạo boot MBR USB sau ( Tiện ích kèm theo của GRUB)
- Bạn chạy file grubinst_gui.exe Tải về và Tại DISK hăy click chọn Refresh sau đó chọn thiết bị USB của bạn. Click Refresh tại Part list và chọn Whole Disk (MBR) và sau đó click INSTALL và hoàn tất. USB của bạn đă có thể Bootable và sử dụng được file cấu h́nh Menu.lst trong đó cho việc boot
3. Trên CD/DVD
(Update sau)
B. Cấu h́nh menu Boot : Menu.lst:
- phần này cũng là một phạm trù lớn mà chưa thể giải thích hết được cho các bạn. Các bạn cứ t́m hiểu dần dần từ file Rename hướng dẫn của nó.
- ở đây tôi sẽ Tóm lược một số Lệnh quan trọng và ứng dụng cho việc tạo Nhiều menu boot cho các bạn:
- Bạn sẽ bắt đầu với cấu trúc lệnh sau: Một VD
:
timeout 30
default /default
title Grub4dos Menu created by NGUYEN HAI DUONG
root

title Email: nguyenhai_duongbk@yahoo.com or sir.nguyenhaiduongbk@gmail.com
root

title Mobile: +84902201803
root

title Website: HTTP://WINDOWSZ.NET
root

title ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
root

title commandline
savedefault --wait=2
commandline

title reboot
savedefault --wait=2
reboot

title Halt
savedefault --wait=2
halt
- timeout 30
default /default


Bạn sẽ có 30s để lựa chọn Boot menu
itle Grub4dos Menu created by NGUYEN HAI DUONG
root

title Email: nguyenhai_duongbk@yahoo.com or sir.nguyenhaiduongbk@gmail.com
root

title Mobile: +84902201803
root

title Website: HTTP://WINDOWSZ.NET
root

title ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
root

- tôi đang tạo một menu tiêu đề bên trên menu Hiện. Bạn thấy như thế rồi và có thể edit và bổ sung. Không có ǵ khó đúng không?
itle commandline
savedefault --wait=2
commandline

- Đây là lệnh chuyển tới màn h́nh gơ lệnh thật điều khiển thực sự bởi gơ lệnh Grub. bạn cần am hiểu. Yêu cầu phải có file Grub.exe ở trên th́ menu này mới hoạt động
- 2 cái lệnh dưới là lệnh khởi động lại và thoát thôi
- GIờ chúng ta bắt đầu sử dụng một số lệnh cơ bạn cho việc điều khiển Boot.
1. Tạo Dual boot, Trip Boot,.... chọn nhiều hệ điều hành:
- Cho việc tải Windows 98/Me:
Thêm lệnh sau vào phái dưới lệnh
title ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
root

bằng :
title Windows 9x/Me
fallback 1
find --set-root /io.sys
chainloader /io.sys
savedefault --wait=2- Tôi sẽ giải thích lệnh qua chút:
+ title Windows 9x/Me: Hiển thị tiêu đề menu: Windows 9x/Me
+ fallback 1: Mă có thể có hoặc không.
+ find --set-root /io.sys: Tiến hành t́m trên hệ thống máy tính file io.sys
+ chainloader /io.sys: Chạy file t́m được:
+ savedefault --wait=2: Chờ sau 2s cho thiết lập
- ở đây nếu bạn xác định được ổ chứa Windows 98 rồi th́ có thể gán ngay vị trí ổ vào trước lệnh chainloader.
VD: Tôi có hệ điều hành Windows 98 tại ổ D: với vị trí ổ là (hd0,2)
và tôi có thể dung lệnh:
title find and load IO.SYS of Windows 9x/Me
fallback 1
chainloader (hd0,2)/io.sys
savedefault --wait=2
- Nó không cần Find nữa.
- Rồi lại nói đến vấn đề ổ (hd0,2) ở trên kia xác định như thế nào? Chúng ta chỉ quen với việc A,B, C, D,....?
Tôi sẽ nói:
- Nếu bạn có 3 ổ cứng: bạn sẽ có chỉ số ổ lần lượt là:
(hd0,
(hd1,
(hd2,
trong đó ổ hd0 là ổ cho việc Boot
- VD tại ổ (hd0, Tôi lại có 3 phân vùng C,D,E
trong đó ổ C là ổ mang đặc tính vật Lư là pri c̣n D,E là Local
Vậy các ổ pri sẽ có giá trị lần lượt tờ 1 tới 3. Vậy ổ C của tôi sẽ là: (hd0,1)
trong các ổ Local Nó sẽ có giá trị từ 4 trở đi. Vậy ổ D sẽ là: (hd0,4) và E sẽ là: (hd0,5)
- Để đơn giản bạn hăy vào Grub4dos menu và vào mục Command line của nó gơ Find --Enter
Và nó sẽ liệt kê lần lượt các vị trí ổ với thông số đầy đủ của (hdx,x)

- Cho việc tải Windows NT/2K/XP bạn sử dụng lệnh:
title Windows NT/2K/XP
fallback 2
find --set-root --ignore-floppies /ntldr
chainloader /ntldr
savedefault --wait=2
- Lần này tôi sẽ không giải thích ǵ thêm ở lệnh này nữa
- Cho việc tải Windows VISTA/2008/7 bạn sử dụng lệnh:
title Windows VISTA/2008/7
fallback 3
find --set-root --ignore-floppies /bootmgr
chainloader /bootmgr
savedefault --wait=22. Cho việc tải một số file hệ thống:
- File ISO:
Bạn tưởng tượng chúng ta có 1 file ISO có khả năng boot VD như Hiren boot chẳng hạn. Bạn sẽ sử dụng lệnh gọi file sau: ( Bỏ file Hiren105.ISO vào trong ổ ngang hàng với file Menu.lst nhé. )
title Hirens boot CD 10.5
fallback 4
find --set-root /Hiren105.iso
map /Hiren105.iso (0xff) || map --mem /Hiren105.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
savedefault --wait=2


- Lần này tôi lại giải thích thêm một số lệnh thêm bên trên:
+ find --set-root /Hiren105.iso: T́m file Hiren105.iso
+ map /Hiren105.iso (0xff): Đặt thuộc tính vị trí file map /Hiren105.iso (0xff) vào ổ (0xff) tuơng đương với ổ (hd0,0)
+ map --mem /Hiren105.iso (0xff): Sử dụng bộ nhớ phụ nếu thiếu bộ nhớ
+ map --hook: gán Map
+ chainloader (0xff): Lệnh gọi và chạy
- Một vấn đề là tôi biết để file Hiren105.iso ở ổ E với thuộc tính (hd0,5) OK tôi sẽ rút ngắn lệnh:
title Hirens boot CD 10.5
fallback 6
map (hd0,5)/Hiren105.iso (0xff) || map --mem (hd0,5)/Hiren105.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
savedefault --wait=2

- Qua VD này bạn sẽ có nhiều lựa chọn cho nhiều file ISO boot khác nhau nữa ngoài Hiren
- Đến đây ta đă có Menu Hirent đa năng tích hợp ổ cứng, USB, DVD rồi
- File Boot IMG:
Hăy sử dụng lệnh:
title Go to dos
find --set-root --ignore-floppies /rescue/Windows98SE.img
map --mem /rescue/Windows98SE.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
- (fd0) là ổ đĩa mềm giả lập
- /rescue/Windows98SE.img : Vị trí file Boot đuôi img
- File .BIN
Tôi lấy VD tải file Gọi khởi động cài đặt của đĩa cài XP:
title SETUP WINDOWS XP SP3
find --set-root /I386/SETUPLDR.BIN
chainloader /I386/SETUPLDR.BIN
Nh́n vào lệnh gọi trên. CHắc không cần nói nhiều
.... tạm thời chỉ cần có thế
4. Lệnh khởi động trực tiếp từ các ổ và thiết bị:
- Lệnh khởi động từ ổ cứng đầu tiên:
title Boot MBR of First Hard Disk
chainloader (hd0)+1
rootnoverify (hd0)

- Nếu là ổ cứng khác (hd0) hăy đổi lại
- Lệnh khởi động vào một phân vùng: VD
title Boot Partition Boot Sector - First Hard Disk, First Partition
root (hd0,0)
chainloader (hd0,0)+1

- Khởi động vào ổ đĩa mềm:
title Boot Floppy Disk
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)

- Lệnh khởi động vào ổ CD/DVD
title Boot CD-ROM - (cd)
chainloader (cd)
rootnoverify (cd)

nếu lệnh này không làm việc, ổ CD là không xác định th́ hăy sử dụng lệnh này
title Boot CD-ROM - (cd0)
cdrom --init
map --hook
chainloader (cd0)
rootnoverify (cd0)
- Chú ư các thông số cd0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và đây là ví dụ cho một kiểm nghiệm trên CD/DVD
color light-blue/blue light-red/red light-green/green light-magenta/magenta
splashimage=/3.xpm.gz
foreground=99FF33
timeout 30
default /default
title Hirent boot CD 10.5 and more create by NGUYEN HAI DUONG
root

title Email: nguyenhai_duongbk@yahoo.com or sir.nguyenhaiduongbk@gmail.com
root

title Mobile: +84902201803
root

title Website: HTTP://WINDOWSZ.NET
root

title ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
root

title Kaspersky Rescue CD
fallback 1
find --set-root /kav/kav.iso
map /kav/kav.iso (0xff) || map --mem /kav/kav.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
savedefault --wait=2

title AVG Rescue CD
fallback 2
find --set-root /rescue/AVG.iso
map /rescue/AVG.iso (0xff) || map --mem /rescue/AVG.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
savedefault --wait=2

title Ultimate Boot CD ISO
fallback 3
find --set-root /rescue/ubcd502.iso
map /rescue/ubcd502.iso (0xff) || map --mem /rescue/ubcd502.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
savedefault --wait=2

title Windows 7 Recovery Disk Tools
fallback 4
find --set-root /ERD65/ERD65.iso
map /ERD65/ERD65.iso (0xff) || map --mem /ERD65/ERD65.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
savedefault --wait=2

title Hirens boot CD 10.5
configfile /HBCD/menu.lst

title SETUP WINDOWS 7 11 IN ONE
fallback 5
find --set-root --ignore-floppies /bootmgr
chainloader /bootmgr
savedefault --wait=2

title SETUP WINDOWS XP SP3
find --set-root /I386/SETUPLDR.BIN
chainloader /I386/SETUPLDR.BIN

title SETUP UBUNTU 10.04 DESKTOP I386
find --set-root /isolinux/isolinux.bin
chainloader /isolinux/isolinux.bin

title Go to dos
find --set-root --ignore-floppies /Windows98SE.img
map --mem /Windows98SE.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)

title commandline
savedefault --wait=2
commandline

title reboot
savedefault --wait=2
reboot

title Halt
savedefault --wait=2
halt

Nguồn: windowsz